Opći uvjeti poslovanja

OPĆI UVJETI POSLOVANJA
Lucerna nekretnina obrta za usluge posredovanja u prometu nekretnina
Vl. Lucija Novoselec
Pavlinska 5
42000 VARAŽDIN
OIB: 96023873451

1. PODRUČJE PRIMJENE OPĆIH UVJETA POSLOVANJA

1.1.Općim uvjetima poslovanja uređuje se poslovni odnos između Agencije za promet nekretninama Lucerna nekretnine iz Varaždina (u daljnjem tekstu: Agencija Lucerna nekretnine- posrednik) kao posrednika i fizičke ili pravne osobe ( u daljnjem tekstu nalogodavca ). Sklapanjem Ugovora o posredovanju nalogodavac potvrđuje da je upoznat i suglasan s odredbama Općih uvjeta poslovanja Agencije Lucerna nekretnine koji Opći uvjeti čine sastavni dio Ugovora o posredovanju.

2. PONUDA AGENCIJE LUCERNA NEKRETNINE

2.1.Ponuda Agencije Lucerna nekretnine sadrži podatke koji su zaprimljeni pismenim ili usmenim putem od strane nalogodavca. Agencija Lucerna nekretnine zadržava mogućnost greške/zabune u opisu i cijeni nekretnine koje mogu nastati zbog pogrešno danih podataka ili promjene uvjeta prodaje od strane nalogodavca, a koji nisu predani pismenim putem te mogućnost da je oglašena nekretnina već prodana (ili iznajmljena) ili je vlasnik odustao od prodaje (ili najma/zakupa). Agencija Lucerna nekretnine ne odgovara za takve moguće greške.
2.2. Ponude i obavijesti Agencija Lucerna nekretnine primatelj (nalogodavac) mora čuvati kao poslovnu tajnu i samo ih uz pismeno odobrenje agencije smije prenijeti trećim osobama. Ukoliko je primatelj ponude već upoznat s nekretninama koje mu je Agencija Lucerna nekretnine ponudila, obvezan je o tome agenciju bez odgode obavijestiti.

3. OBVEZE AGENCIJE LUCERNA NEKRETNINE

3.1.Obveze Agencije Lucerna nekretnine su:
1.Sklopiti Ugovor o posredovanju s Nalogodavcem u pisanom obliku (standardni ili isključivi tzv. Ekskluzivni);
2.Nastojati pronaći i dovesti u vezu s nalogodavcem, treću osobu koja bi s njim pregovarala o zaključenju ugovora o kupoprodaji, zamjeni, najmu ili zakupu nekretnine. Treća osoba prema ovim uvjetima je vlasnik nekretnine, punomoćnik vlasnika, kupac, najmoprimac ili zakupnik, punomoćnik kupca, prodavatelj, najmodavac ili zakupodavac te punomoćnik prodavatelja najmodavca ili zakupodavca;
3.Upoznati Nalogodavca s prosječnom tržišnom cijenom slične nekretnine;
4.Upozoriti Nalogodavca na pravne i fizičke nedostatke nekretnine koje su bile poznate Agenciji;
5.Pribaviti od nalogodavca (prodavatelja) te izvršiti uvid u isprave kojima se dokazuje vlasništvo ili drugo stvarno pravo na predmetnoj nekretnini i upozoriti nalogodavca na očite nedostatke i moguće rizike zbog neuređenog zemljišnoknjižnog stanja nekretnine;
6.Obaviti potrebne radnje radi predstavljanja nekretnine na tržištu i oglasiti nekretninu na način koji je ovlaštena agencija sama odrediti;
7.Organizirati pregled nekretnine;
8.Čuvati osobne podatke nalogodavca, te po pisanom nalogu nalogodavca čuvati kao poslovnu tajnu podatke o nekretnini za koju posreduje ili u vezi s tom nekretninom ili s poslom za koji posreduje;
9.Posredovati u pregovorima i nastojati da dođe do sklapanja pravnog posla ako se na to izričito obvezao Ugovorom;
10.Agencija može za nalogodavca obaviti i slijedeće radnje, u kojem slučaju ima pravo na trošak kako je to određeno ovim Uvjetima:
 • Organizirati ovjeru potpisa ugovornih strana kod javnog bilježnika, u slučaju korištenja kredita banke obaviti sve potrebne radnje za realizaciju pravnog posla
 • Predati poreznu prijavu pri nadležnoj poreznoj upravi, predati valjanu dokumentaciju za prijenos režija, predati prijedlog za uknjižbu stvarnih prava na nekretninama koje su bile predmet ugovora o posredovanju nadležnom zemljišnoknjižnom sudu
 • Angažirati stručnu pomoć odvjetnika za sastavljanje potrebnih isprava i davanje pravnih mišljenja;
11.Smatra se da je Agencija Lucerna nekretnine dovela Nalogodavca u vezu s trećom osobom (fizičkom ili pravnom), odnosno, da je izvršila uslugu posredovanja, ako je Nalogodavcu omogućeno stupanje u vezu sa trećom osobom sa svrhom pregovaranja za sklapanje pravnog posla, a naročito ako je:
 • neposredno odvela ili uputila Nalogodavca-kupca (ili predstavnika nalogodavca) ili treću osobu u razgledavanje predmetne nekretnine,
 • organizirala susret između Nalogodavca (ili predstavnika nalogodavca) i treće osobe radi pregovaranja za sklapanje pravnog posla,
 • nalogodavcu (ili predstavniku nalogodavcu) priopćila ime, broj telefona, mobitela, e-maila ili druge podatke treće osobe ili predstavnika treće osobe ili mu je priopćila točnu lokaciju tražene nekretnine ili zemljišno-knjižne podatke.

4. OBVEZE NALOGODAVCA

4.1. Obveze Nalogodavca iz Ugovora o posredovanju u prometu nekretnina sklopljenog sa Agencijom Lucerna nekretnine su:
 • Sklopiti Ugovor o posredovanju s Agencijom Lucerna nekretnine, u pisanom obliku standardni ili isključivi (tzv. Ekskluzivni)
 • Obavijestiti Agenciju Lucerna nekretnine o svim okolnostima koje su važne za obavljanje posredovanja i predočiti točne podatke o nekretnini te ako posjeduje dati posredniku na uvid lokacijsku, građevinsku, odnosno uporabnu dozvolu za nekretninu koja je predmet ugovora te dati na uvid posredniku dokaze o ispunjavanju obveza prema trećoj strani.
 • Ishoditi i dati posredniku na uvid isprave koje dokazuju njegovo vlasništvo na nekretnini, odnosno drugo stvarno pravo na nekretnini koja je predmet ugovora te upozoriti posrednika na sve uknjižene i neuknjižene terete koji postoje na nekretnini , a ako je Nalogodavac pravna osoba-predočiti posredniku dokaz da je fizička osoba koja je potpisnik naloga, ovlaštena za zastupanje pravne osobe.
 • Osigurati Agenciji Lucerna nekretnine razgledanje nekretnine uz prisutnost djelatnika Agencije Lucerna nekretnine.
 • Pismenim putem obavijestiti Agenciju Lucerna nekretnine o svim novim bitnim podacima o traženoj nekretnini što posebno uključuje opis, vlasnički status i cijenu nekretnine.
 • Odmah nakon sklapanja posredovanog pravnog posla, odnosno Predugovora kojim se obvezao sklopiti posredovani pravni posao, ako su Agencija Lucerna nekretnine i Nalogodavac ugovorili da se pravo na plaćanje posredničke naknade stječe već pri sklapanju predugovora, isplatiti Agenciji Lucerna nekretnine posredničku naknadu (proviziju), osim ako nije drukčije ugovoreno.
 • Odmah nakon sklapanja pravnog posla, a ukoliko Agencija nije bila prisutna sklapanju istog, dostaviti Agenciji primjerak zaključenog (pred)ugovora, u protivnom smatrat će se da je nalogodavac grubo prekršio obveze iz Ugovora o posredovanju.
 • Naknaditi Agenciji Lucerna nekretnine troškove učinjene tijekom posredovanja sukladno Ugovoru i ovim Uvjetima.
 • Nalogodavac će odgovarati za štetu ako je zatajio ili dao netočne podatke bitne za posao posredovanja.
 • Ukoliko dođe do zaključenja pravnog posla za koji je posrednik posredovao između Nalogodavca i treće osobe, odnosno ako je zaključenje pravnog posla posljedica posrednikovog djelovanja u smislu čl. 3.1.11 ovih Općih uvjeta, Nalogodavac je dužan posredniku isplatiti ugovorenu posredničku naknadu.

5. PRAVO NA NAPLATU POSREDNIČKE NAKNADE

5.1. Posrednik stječe pravo na naplatu posredničke naknade u trenutku zaključenja pravnog posla za koji je posredovao između nalogodavca i treće osobe, kao i na drugi način kako je to predviđeno Ugovorom ili ovim Uvjetima.

5.2. Pravni posao se smatra zaključenim kada su se Nalogodavac i treća osoba sporazumjeli u pogledu predmeta Ugovora i cijene, odnosno u trenutku sklapanja Ugovora, Predugovora i/ili polaganja kapare za posredovani pravni posao.

5.3. Prema ovim Uvjetima posredovani pravni posao je i onaj kada nalogodavac zaključi Ugovor, Predugovor i/ili položi kaparu sa trećom osobom, a s kojom ju je posrednik doveo u vezu za nekretnine koje su (su)vlasništvo treće osobe ili članova njegove obitelji iako nisu izričito navedene na Ugovoru o posredovanju.

6. VISINA POSREDNIČKE NAKNADE (PROVIZIJE)

6.1. Visina posredničkih provizija za obavljeno posredovanje prilikom kupoprodaje, zamjene, zaku-pa i najma nekretnina naplaćuje se u skladu s Ugovorom o posredovanju.

6.2. Nalogodavac je dužan platiti naknadu Agenciji Lucerna nekretnine i kad je s osobom s kojom ju je u vezu dovela Agencija zaključio pravni posao različit od onoga za koji se posredovalo.

6.3. Agencija Lucerna nekretnine ima pravo na naknadu i u slučaju ako bračni, odnosno izvanbračni drug, potomak ili predak nalogodavca do 4. stupnja ravne i pobočne linije (krvnog ili tazbinskog srodstva) ili osoba koja je pravno ili faktično povezana s nalogodavcem ili pravna osoba u kojoj nalo-godavac ili navedene osobe povezane se nalogodavcem drži 10% ili više posto dionica ili poslovnih udjela u toj pravnoj osobi, zaključi posredovani posao s osobom s kojom je Agencija nalogodavca dovela u vezu.

Ukoliko iz svih okolnosti proizlazi da je nalogodavac s ciljem izbjegavanja plaćanja provizije prepustio da se pravni posao zaključi između navedenih s njim povezanih osoba i treće osobe s kojom je po-srednik doveo nalogodavca u vezu, u tom slučaju nalogodavac će biti dužan podmiriti Agenciji Lu-cerna nekretnine ugovorenu posredničku naknadu u cijelosti.

6.4. Visina posredničke naknade određuje se ugovorom o posredovanju u prometu nekretnina sukladno čl. 27. Zakona o posredovanju u prometu nekretnina.

Navedeni postoci plaćaju se kao posrednička naknada:

KUPNJA
Provizija Agencije Lucerna nekretnine iznosi onoliko koliko Nalogodavac i Posrednik ugovore Ugo-vorom o posredovanju a koja provizija Agencije se ugovora u visini do 3% + PDV od postignutog iznosa kupoprodajne cijene nekretnine,a nemože biti manja od 6.000,00 KN – a + PDV, kako ugo-vorne strane ugovore u svakom pojedinom slučaju.
Provizija se naplaćuje od kupca ukoliko je ugovorena ili ukoliko je Agencija Lucerna nekretnine od strane kupca dobila pismeni ili usmeni nalog za potražnjom nekretnine.
U slučaju kojem Lucerna nekretnine ima isključivi posrednički Ugovor naplaćuje se provizija prema iznosu ugovorenom i navedenom u Ugovoru.

PRODAJA
Provizija Agencije Lucerna nekretnine iznosi onoliko koliko Nalogodavac i Posrednik ugovore Ugo-vorom o posredovanju a koja provizija Agencije se ugovora u visini do 3% + PDV od postignutog iznosa kupoprodajne cijene nekretnine, a nemože biti manja od 6.000,00 KN – a + PDV,
kako ugovorne strane ugovore u svakom pojedinom slučaju. Kod Nalogodavca s kojim Agencija Lucerna nekretnine ima isključivi posrednički Ugovor provizija se naplaćuje prema iznosu navede-nom u ugovoru.

ZAMJENA
Provizija Agencije Lucerna nekretnine iznosi onoliko koliko Nalogodavac i Posrednik ugovore Ugo-vorom o posredovanju a koja provizija Agencije se ugovora u visini do 3% + PDV, a nemože biti manja od 6.000,00 KN – a + PDV, postotak se računa od ugovorene vrijednosti nekretnine koju je nalogodavac stekao ugovorom o zamjeni nekretnina.
NAJAM/ZAKUP
Kod Ugovora o najmu/zakupu Agencija-posrednik naplaćuje od Nalogodavca ugovoreni iznos jedne mjesečne najamnine ugovorene između najmodavca i najmoprimca uvećan za PDV.

6.5. U iznimnim slučajevima može se ugovoriti i viša naknada od maksimalnih postotaka koji su određeni u čl. 6, ali postotak naknade mora biti izričito naveden u Ugovoru.

6.6. Ukoliko je Agenciji Lucerna nekretnine uskraćeno pravo na posredničku naknadu jer joj je nalogodavac uskratio informacije o postignutoj kupoprodajnoj cijeni ista je ovlaštena obračunati posredničku naknadu prema postignutoj kupoprodajnoj cijeni koju su nalogodavac i treća osoba koristili u pravnom prometu nekretnine.
6.7. Ukoliko je Ugovorom o posredovanju predviđeno da Agencija ima pravo naplatiti posredničku naknadu već po zaključenju predugovora, ugovoreni postotak provizije obračunat će se po ugovorenoj cijeni iz predugovora.

7. PRESTANAK UGOVORA

7.1. Ugovor o posredovanju sklapa se na određeno vrijeme i to na period koji je definiran u samom Ugovoru.

7.2. Svaka strana ovlaštena je otkazati Ugovor pisanim putem preporučenom poštanskom pošiljkom koji mora biti upućen drugoj strani. Nalogodavac može otkazati nalog za posredovanje pod uvjetom da opoziv nije protivan načelu savjesnosti, međutim postupak otkaza naloga ne može pasti u nevrijeme s namjerom da se posrednika liši ili svjesno ošteti prava na naknadu.

7.3. Nalogodavac i Posrednik obvezni su jedan drugome otkazati Ugovor minimalno 30 dana prije njegova isteka, ukoliko ne žele nastaviti ugovorni odnos posredovanja. U protivnom, u slučaju da niti jedna strana ne otkaže ovaj Ugovor najmanje 30 dana prije isteka trajanja Ugovora, a posrednik nastavi obavljati usluge posredovanja i nakon isteka trajanja Ugovora, Ugovor o posredovanju se automatski produžuje za daljnji period na koji je Ugovor zaključen.

7.4. U slučaju da nalogodavac otkaže nalog ili da odbije pristupiti pregovorima za sklapanje posredovanog posla s trećom osobom koju je posrednik našao ili odbije s njom zaključiti pravni posao ili ukoliko Nalogodavac nakon izdanog naloga odustane od prodaje predmetne nekretnine u trenutku kupoprodaje, dužan je, ako nije drugačije definirano Ugovorom o posredovanju nadoknaditi Agenciji stvarno nastale troškove sukladno Zakonu o obveznim odnosima , te sukladno čl. 23. st. 2. Zakona o posredovanju u prometu nekretnina (NN 107/2007, 144/2012, 14/2014).

7.5. Ukoliko nalogodavac tijekom trajanja naloga za posredovanje, ili nakon njegovog otkaza/opoziva, ne dužem od dvije godine, mimo posrednika zaključi pravni posao s osobom s kojom ga je posrednik doveo u vezu, ili ga zaključi putem drugog posrednika, a koji ga je u vezu s trećom osobom doveo nakon posrednika, smatrat će se da je postupio protivno savjesnosti (u smislu čl. 12. Zakona o obveznim odnosima), te je dužan posredniku u cijelosti namiriti posredničku proviziju.

7.6. Ako nakon prestanka važenja ugovora o posredovanju nalogodavac sklopi pravni posao koji je posljedica izvršenih radnji posrednika, dužan je posredniku platiti posredničku naknadu u cijelosti.

Smatrat će se da je sklapanje pravnog posla posljedica radnji posrednika ako je posrednik učinio bilo koju aktivnost s ciljem da se nalogodavcu omogući stupanje u vezu s trećom osobom sa svrhom pregovaranja za sklapanje pravnog posla, a sve u smislu čl. 3.1.11. ovih Općih uvjeta.

7.7. U slučaju da je Ugovor zaključen na neodređeno ili da nije definiran rok na koji je Ugovor zaključen u tom će se slučaju primijeniti ova odredba Općih uvjeta (7.6.) te će se smatrati da je Ugovor zaključen na period od 5 godina od dana zaključenja Ugovora.

8. ODGOVORNOST AGENCIJE LUCERNA NEKRETNINE

8.1. Nalogodavac (odnosno treća osoba) je dužan ishoditi, pribaviti i predati na uvid Agenciji te trećoj osobi (odnosno nalogodavcu) svu dokumentaciju potrebnu za zaključenje namjeravanog pravnog posla.

8.2. Agencija Lucerna nekretnine ne odgovara za istinitost i vjerodostojnost dokumentacije koja je ishođena od strane nalogodavca i/ili treće osobe.

8.3. Agencija će prema svojem najboljem stručnom znanju upozoriti na očite nelogičnosti ili nedostatke u svezi nekretnine koji se mogu uočiti sa pažnjom prosječnog agenta u posredovanju, ali ne snosi odgovornost: za eventualne pogrešne, netočne ili nepotpune informacije koje su saopćene Agenciji od strane nalogodavca i/ili treće osobe kao i za eventualne pravne i/ili faktične nedostatke na nekretnini koja je predmet pravnog posla uključujući (ali ne ograničavajući se na) nesređeno zemljišno-knjižno stanje, neusklađenost zemljišno-knjižnog i katastarskog stanja (kao npr. površina u naravi i tsl.), nelegalnost građevine i dr.

8.4. Agencija ne snosi nikakvu odgovornost u slučaju eventualne pravne nevaljanosti ugovora ili postojanje kakvih spornih odnosa, izuzev ukoliko je to Agenciji poznato a Agencija na to nije upozorila nalogodavca. Eventualna nevaljanost (pred)ugovora između nalogodavca i treće osobe ne utječe na pravo Agencije na naplatu posredničke provizije. Isto tako, u slučaju da nakon zaključenja (pred)ugovora dođe do spora između nalogodavca i treće osobe ili ukoliko dođe do poništaja, utvrđenja ništetnosti, pobijanja ili kakve druge situacije vezano za nevaljanost ugovora, to neće imati utjecaja na Agenciju i njezino pravo da ostvari posredničku naknadu.

9. EKSKLUZIVNI UGOVOR

9.1. Ukoliko je u Ugovoru izričito određeno da se radi o ekskluzivnom (isključivom) ugovoru o posredovanju, takav će ugovor imati pravni značaj u smislu čl. 16. Zakona o posredovanju u prometu nekretnina, a što znači da nalogodavac za posredovani posao neće angažirati nijednoga drugog posrednika te da će, ukoliko nalogodavac mimo posrednika sklopi pravni posao sam ili preko drugog posrednika, nalogodavac biti dužan Agenciji platiti ugovorenu posredničku naknadu koja će se obračunati prema očekivanoj cijeni iz Ugovora o posredovanju kao i i moguće dodatne stvarne troškove.

10.PRAVO AGENCIJE NA NADOKNADU TROŠKOVA

10.1.Agencija će imati pravo da joj se nadoknade svi stvarni troškovi koji su nastali izvršavajući uslugu posredovanja te obavljajući predradnje koje su prethodile usluzi posredovanja, a osobito: putni trošak, trošak reprezentacije, troškovi oglašavanja nekretnine, dnevnica, trošak hotelskog smještaja, trošak prikupljanja dokumentacije, trošak stručne pomoći (odvjetničke, geodetske i dr.), trošak izrade dokumentacije, trošak telefonskih usluga, eventualni trošak bankarskih usluga i dr, a za koje troškove se Agencija obvezuje Nalogodavcu staviti na uvid materijalnu dokumentaciju iz koje je razvidno kako su nastali troškovi stvarni.

10.2.Predmetne troškove Agencija će imati pravo potraživati od nalogodavca odmah po njihovom nastanku, a njihova visina odredit će se prema stvarno nastalim troškovima.

10.3. Ukoliko nalogodavac otkaže nalog ili odbije pristupiti pregovorima za sklapanje posredovanog posla s trećom osobom koju je posrednik našao ili odbije s njom zaključiti pravni posao ili ukoliko Nalogodavac nakon izdanog naloga odustane od prodaje predmetne nekretnine u trenutku kupoprodaje ili neposredno prije kupoprodaje, dužan je posredniku platiti stvarno nastale troškove

11.KOMUNIKACIJA

11.1. Komunikacija između Agencija i nalogodavca te Agencije i treće osobe odvijat će se putem telefona (sms, poruke putem društvenih mreža te aplikacija Whats up, Viber i dr.), e-maila, faksa i putem regularne pošte.

11.2. Sva komunikacija između Agencija i nalogodavca koja je upućena na način predviđen u prethodnom stavku smatrat će se pravovaljanom, izuzev ukoliko Ugovor ili ovi Uvjeti predviđaju poseban način komunikacije u pojedinim slučajevima.

11.3. Isto tako, sva korespondencija koja će se odvijati na relaciji Agencija – treća osoba – nalogodavac na bilo koji način kako je to određeno u stavku 1. ovog članka smatrat će se pravovaljanom i vjerodostojnom dokumentaciju u smislu potkrijepe izvršenja usluge dovođenja treće osobe u vezu s nalogodavcem.

Prilikom izvršenja usluge, Agencija će komunicirati direktno s trećim osobama ali i s predstavnicima trećih osoba (npr. rodbina, prijatelji, zaposlenici trećih osoba i dr.), a koji će se kontakti smatrati također pravovaljnim u smislu izvršenja usluge posredovanja, odnosno dovođenja nalogodavca s trećom osobom u vezu.

12. DOSTUPNOST OPĆIH UVJETA AGENCIJE LUCERNA NEKRETNINE

12.1. Opći uvjeti poslovanja Agencija Lucerna nekretnine dostupni su u službeni prostorijama Agencije Lucerna nekretnine u sjedištu iste u Varaždinu, Pavlinska 5 gdje su istaknuti na vidljivom i pristupačnom mjestu sukladno Zakonu.

13. OPĆE ODREDBE I RJEŠAVANJE SPOROVA

13.1. Na odnose između nalogodavca i Agencije proizašle iz ugovora o posredovanju koji nisu uređeni ovim Općim uvjetima poslovanja niti ugovorom o posredovanju, primjenjuju se odredbe Zakona o posredovanju u prometu nekretnina i Zakona o obveznim odnosima. Za moguće sporove nadležan je stvarno nadležan sud u Varaždinu.

14. STUPANJE NA SNAGU

14.1. Ovi Opći uvjeti stupaju na snagu 16.01.2018. g.

14.2. Danom stupanja na snagu ovih Općih uvjeta prestaju vrijediti svi prethodni Opći uvjeti.

U Varaždinu, 16.01.2018. g.

LUCERNA NEKRETNINE, obrt za usluge posredovanja u prometu nekretnine

Vl. Novoselec Lucija