Opći uvjeti poslovanja

 
OPĆI UVJETI POSLOVANJA

Agencije za promet nekretninama Lucerna nekretnine

Vl. Lucija Novoselec
Pavlinska 5
42000 VARAŽDIN

1. PODRUČJE PRIMJENE OPĆIH UVJETA POSLOVANJA
1.1. Općim uvjetima poslovanja uređuje se poslovni odnos između Agencije za promet nekretninama
Lucerna nekretnine iz Varaždina (u daljnjem tekstu: Agencija Lucerna nekretnine) kao
posrednika i nalogodavca (fizičke ili pravne osobe). Sklapanjem Ugovora o posredovanju
nalogodavac potvrđuje da je upoznat i suglasan s odredbama Općih uvjeta poslovanja Agencije
Lucerna nekretnine koji Opći uvjeti čine sastavni dio Ugovora o posredovanju.
2. PONUDA AGENCIJE LUCERNA NEKRETNINE
2.1. Ponuda Agencije Lucerna nekretnine sadrži podatke koji su zaprimljeni pismenim ili usmenim
putem od strane nalogodavca. Agencija Lucerna nekretnine zadržava mogućnost
greške/zabune u opisu i cijeni nekretnine koje mogu nastati zbog pogrešno danih podataka
ili promjene uvjeta prodaje od strane nalogodavca, a koji nisu predani pismenim putem te
mogućnost da je oglašena nekretnina već prodana (ili iznajmljena) ili je vlasnik odustao od
prodaje (ili najma/zakupa). Agencija Lucerna nekretnine ne odgovara za takve moguće
greške.
2.2. Ponude i obavijesti Agencija Lucerna nekretnine primatelj (nalogodavac) mora čuvati kao
poslovnu tajnu i samo ih uz pismeno odobrenje agencije smije prenijeti trećim osobama.
Ukoliko je primatelj ponude već upoznat s nekretninama koje mu je Agencija Lucerna
nekretnine ponudila, obvezan je o tome agenciju bez odgode obavijestiti.

3. OBVEZE AGENCIJE LUCERNA NEKRETNINE

3.1. Obveze Agencije Lucerna nekretnine su:
1. Sklopiti Ugovor o posredovanju s Nalogodavcem u pisanom obliku (standardni ili isključivi tzv.
Ekskluzivni);
2. Nastojati pronaći i dovesti u vezu s nalogodavcem, treću osobu koja bi s njim pregovarala o
zaključenju ugovora o kupoprodaji, zamjeni, najmu ili zakupu nekretnine. Treća osoba prema
ovim uvjetima je vlasnik nekretnine, punomoćnik vlasnika, kupac, najmoprimac ili zakupnik,
punomoćnik kupca, prodavatelj, najmodavac ili zakupodavac te punomoćnik prodavatelja
najmodavca ili zakupodavca;
3. Upoznati Nalogodavca s prosječnom tržišnom cijenom slične nekretnine;
4. Upozoriti Nalogodavca na pravne i fizičke nedostatke nekretnine koje su bile poznate
Agenciji;
5. Pribaviti od nalogodavca (prodavatelja) te izvršiti uvid u isprave kojima se dokazuje vlasništvo
ili drugo stvarno pravo na predmetnoj nekretnini i upozoriti nalogodavca na očite nedostatke
i moguće rizike zbog neuređenog zemljišnoknjižnog stanja nekretnine;
6. Obaviti potrebne radnje radi predstavljanja nekretnine na tržištu i oglasiti nekretninu na
način koji je ovlaštena agencija sama odrediti;
7. Organizirati pregled nekretnine;
8. Čuvati osobne podatke nalogodavca, te po pisanom nalogu nalogodavca čuvati kao poslovnu
tajnu podatke o nekretnini za koju posreduje ili u vezi s tom nekretninom ili s poslom za koji
posreduje;
9. Posredovati u pregovorima i nastojati da dođe do sklapanja pravnog posla ako se na to
izričito obvezao Ugovorom;

10. Agencija može za nalogodavca obaviti i slijedeće radnje, u kojem slučaju ima pravo na trošak
kako je to određeno ovim Uvjetima:
- Organizirati ovjeru potpisa ugovornih strana kod javnog bilježnika, u slučaju korištenja
kredita banke obaviti sve potrebne radnje za realizaciju pravnog posla
- Predati poreznu prijavu pri nadležnoj poreznoj upravi, predati valjanu dokumentaciju za
prijenos režija, predati prijedlog za uknjižbu stvarnih prava na nekretninama koje su bile
predmet ugovora o posredovanju nadležnom zemljišnoknjižnom sudu
- Angažirati stručnu pomoć odvjetnika za sastavljanje potrebnih isprava i davanje pravnih
mišljenja;
11. Smatra se da je Agencija Lucerna nekretnine dovela Nalogodavca u vezu s trećom osobom
(fizičkom ili pravnom), odnosno, da je izvršila uslugu posredovanja, ako je Nalogodavcu
omogućeno stupanje u vezu sa trećom osobom sa svrhom pregovaranja za sklapanje pravnog
posla, a naročito ako je:
o neposredno odvela ili uputila Nalogodavca-kupca (ili predstavnika nalogodavca) ili
treću osobu u razgledavanje predmetne nekretnine,
o organizirala susret između Nalogodavca (ili predstavnika nalogodavca) i treće osobe
radi pregovaranja za sklapanje pravnog posla,
o nalogodavcu (ili predstavniku nalogodavcu) priopćila ime, broj telefona, mobitela, e-
maila ili druge podatke treće osobe ili predstavnika treće osobe ili mu je priopćila
točnu lokaciju tražene nekretnine ili zemljišno-knjižne podatke.

4. OBVEZE NALOGODAVCA

4.1. Obveze Nalogodavca iz Ugovora o posredovanju u prometu nekretnina sklopljenog sa Agencijom
Lucerna nekretnine su:
1. Sklopiti Ugovor o posredovanju s Agencijom Lucerna nekretnine, u pisanom obliku
standardni ili isključivi (tzv. Ekskluzivni)
2. Obavijestiti Agenciju Lucerna nekretnine o svim okolnostima koje su važne za obavljanje
posredovanja i predočiti točne podatke o nekretnini te ako posjeduje dati posredniku na uvid
lokacijsku, građevinsku, odnosno uporabnu dozvolu za nekretninu koja je predmet ugovora
te dati na uvid posredniku dokaze o ispunjavanju obveza prema trećoj strani.
3. Ishoditi i dati posredniku na uvid isprave koje dokazuju njegovo vlasništvo na nekretnini,
odnosno drugo stvarno pravo na nekretnini koja je predmet ugovora te upozoriti posrednika
na sve uknjižene i neuknjižene terete koji postoje na nekretnini , a ako je Nalogodavac pravna
osoba-predočiti posredniku dokaz da je fizička osoba koja je potpisnik naloga, ovlaštena za
zastupanje pravne osobe.
4. Osigurati Agenciji Lucerna nekretnine razgledanje nekretnine uz prisutnost djelatnika
Agencije Lucerna nekretnine.
5. Pismenim putem obavijestiti Agenciju Lucerna nekretnine o svim novim bitnim podacima o
traženoj nekretnini što posebno uključuje opis, vlasnički status i cijenu nekretnine.
6. Odmah nakon sklapanja posredovanog pravnog posla, odnosno Predugovora kojim se
obvezao sklopiti posredovani pravni posao, ako su Agencija Lucerna nekretnine i
Nalogodavac ugovorili da se pravo na plaćanje posredničke naknade stječe već pri sklapanju
predugovora, isplatiti Agenciji Lucerna nekretnine posredničku naknadu (proviziju), osim ako
nije drukčije ugovoreno.
7. Odmah nakon sklapanja pravnog posla, a ukoliko Agencija nije bila prisutna sklapanju istog,
dostaviti Agenciji primjerak zaključenog (pred)ugovora, u protivnom smatrat će se da je
nalogodavac grubo prekršio obveze iz Ugovora o posredovanju.
8. Naknaditi Agenciji Lucerna nekretnine troškove učinjene tijekom posredovanja sukladno
Ugovoru i ovim Uvjetima.
9. Nalogodavac će odgovarati za štetu ako je zatajio ili dao netočne podatke bitne za posao
posredovanja.

10. Ukoliko dođe do zaključenja pravnog posla za koji je posrednik posredovao između
Nalogodavca i treće osobe, odnosno ako je zaključenje pravnog posla posljedica
posrednikovog djelovanja u smislu čl. 3.1.11 ovih Općih uvjeta, Nalogodavac je dužan
posredniku isplatiti ugovorenu posredničku naknadu.
5. PRAVO NA NAPLATU POSREDNIČKE NAKNADE

5.1. Posrednik stječe pravo na naplatu posredničke naknade u trenutku zaključenja pravnog posla za
koji je posredovao između nalogodavca i treće osobe, kao i na drugi način kako je to predviđeno
Ugovorom ili ovim Uvjetima.
5.2. Pravni posao se smatra zaključenim kada su se Nalogodavac i treća osoba sporazumjeli u pogledu
predmeta Ugovora i cijene, odnosno u trenutku sklapanja Ugovora, Predugovora i/ili polaganja
kapare za posredovani pravni posao.
5.3. Prema ovim Uvjetima posredovani pravni posao je i onaj kada nalogodavac zaključi Ugovor,
Predugovor i/ili položi kaparu sa trećom osobom, a s kojom ju je posrednik doveo u vezu za
nekretnine koje su (su)vlasništvo treće osobe ili članova njegove obitelji iako nisu izričito navedene
na Ugovoru o posredovanju.

6. VISINA POSREDNIČKE NAKNADE (PROVIZIJE)

6.1. Visina posredničkih provizija za obavljeno posredovanje prilikom kupoprodaje, zamjene, zakupa i
najma nekretnina naplaćuje se u skladu s Ugovorom o posredovanju.
6.2. Nalogodavac je dužan platiti naknadu Agenciji Lucerna nekretnine i kad je s osobom s kojom ju je
u vezu dovela Agencija zaključio pravni posao različit od onoga za koji se posredovalo.
6.3. Agencija Lucerna nekretnine ima pravo na naknadu i u slučaju ako bračni, odnosno izvanbračni
drug, potomak ili predak nalogodavca do 4. stupnja ravne i pobočne linije (krvnog ili tazbinskog
srodstva) ili osoba koja je pravno ili faktično povezana s nalogodavcem ili pravna osoba u kojoj
nalogodavac ili navedene osobe povezane se nalogodavcem drži 10% ili više posto dionica ili
poslovnih udjela u toj pravnoj osobi, zaključi posredovani posao s osobom s kojom je Agencija
nalogodavca dovela u vezu.
Ukoliko iz svih okolnosti proizlazi da je nalogodavac s ciljem izbjegavanja plaćanja provizije prepustio
da se pravni posao zaključi između navedenih s njim povezanih osoba i treće osobe s kojom je
posrednik doveo nalogodavca u vezu, u tom slučaju nalogodavac će biti dužan podmiriti Agenciji
Lucerna nekretnine ugovornu kaznu u dvostrukoj visini ugovorene naknade-provizije koja će se
izračunati prema cjelokupnoj ugovorenoj očekivanoj cijeni.
6.4. Visina posredničke naknade slobodno se određuje ugovorom o posredovanju u prometu
nekretnina, sve sukladno čl. 27. Zakona o posredovanju u prometu nekretnina.

Navedeni postoci plaćaju se kao posrednička naknada:
KUPNJA
Provizija Agencije Lucerna nekretnine iznosi onoliko koliko Nalogodavac i Posrednik ugovore
Ugovorom o posredovanju do maximalno 30% + PDV, od postignutog iznosa kupoprodajne cijene
nekretnine, kako ugovorne strane ugovore u svakom pojedinom slučaju.
Provizija se naplaćuje od kupca ukoliko je ugovorena ili ukoliko je Agencija Lucerna nekretnine od
strane kupca dobila pismeni ili usmeni nalog za potražnjom nekretnine. U slučaju kojem Lucerna
nekretnine ima isključivi posrednički Ugovor naplaćuje se provizija prema iznosu ugovorenom i
navedenom u Ugovoru.
PRODAJA
Provizija Agencije Lucerna nekretnine iznosi onoliko koliko Nalogodavac i Posrednik ugovore
Ugovorom o posredovanju do maximalno 30% + PDV, od postignutog iznosa kupoprodajne cijene
nekretnine. Kako ugovorne strane ugovore u svakom pojedinom slučaju. Kod Nalogodavca s kojim
Agencija Lucerna nekretnine ima isključivi posrednički Ugovor provizija se naplaćuje prema iznosu
navedenom u ugovoru.
ZAMJENA
Provizija Agencije Lucerna nekretnine iznosi onoliko koliko Nalogodavac i Posrednik ugovore
Ugovorom o posredovanju do maximalno 30% + PDV i naplaćuje se od svake strane u zamjeni, a
postotak se računa od vrijednosti nekretnine koju je strana stekla zamjenom.
NAJAM/ZAKUP
Kod Ugovora o najmu/zakupu naplaćuje se postotak od iznosa mjesečne najamnine i to na slijedeći
način:
Provizija od najmodavca i zakupodavca
100% + PDV 25% (UKUPNO 125%)
Provizija od najmoprimca i zakupnika
100% + PDV 25% (UKUPNO 125%),
odnosno, naplatit će se iznos koji je ugovoren Ugovorom.
6.5. U iznimnim slučajevima može se odrediti i viša naknada od maksimalnih postotka koji su
određeni u čl. 6.4., ali postotak naknade mora biti izričito naveden u Ugovoru.
6.6. Ukoliko Agencija Lucerna nekretnina ostvari pravo na posredničku naknadu (i/ili koje drugo
pravo koje bi bilo vezano za posredničku naknadu) bez da je između nalogodavca i treće osobe
zaključen namjeravani ugovor ili predugovor ili ukoliko Agenciji Lucerna nekretnine nije moguće
utvrditi vrijednost cijene po ugovoru/predugovoru jer je nalogodavac uskratio te informacije ili iz
kojeg drugog razloga, u tom slučaju Agencija Lucerna nekretnine bit će ovlaštena obračunati
posredničku naknadu uzimajući u obzir očekivanu cijenu iz Ugovora o posredovanju.
6.7. Ukoliko je Ugovorom o posredovanju predviđeno da Agencija ima pravo naplatiti posredničku
naknadu već po zaključenju predugovora, ugovoreni postotak provizije obračunat će se po
ugovorenoj cijeni iz predugovora.

7. PRESTANAK UGOVORA

7.1. Ugovor o posredovanju sklapa se na određeno vrijeme i to na period koji je definiran u samom
Ugovoru.
7.2. Svaka strana ovlaštena je otkazati Ugovor pisanim putem preporučenom poštanskom pošiljkom
koji mora biti upućen drugoj strani. Nalogodavac može otkazati nalog za posredovanje pod uvjetom
da opoziv nije protivan načelu savjesnosti, međutim postupak otkaza naloga ne može pasti u
nevrijeme s namjerom da se posrednika liši ili svjesno ošteti prava na naknadu.
7.3. Nalogodavac i Posrednik obvezni su jedan drugome otkazati Ugovor minimalno 30 dana prije
njegova isteka, ukoliko ne žele nastaviti ugovorni odnos posredovanja. U protivnom, u slučaju da niti
jedna strana ne otkaže ovaj Ugovor najmanje 30 dana prije isteka trajanja Ugovora, a posrednik
nastavi obavljati usluge posredovanja i nakon isteka trajanja Ugovora, Ugovor o posredovanju se
automatski produžuje za daljnji period na koji je Ugovor zaključen.
7.4. U slučaju da nalogodavac otkaže nalog ili da odbije pristupiti pregovorima za sklapanje
posredovanog posla s trećom osobom koju je posrednik našao ili odbije s njom zaključiti pravni posao
ili ukoliko Nalogodavac nakon izdanog naloga odustane od prodaje predmetne nekretnine u trenutku
kupoprodaje, dužan je, ako nije drugačije definirano Ugovorom o posredovanju, posredniku platiti
unaprijed određeni iznos naknade štete (ugovornu kaznu) u visini dogovorene posredničke naknade,
a posrednika će također pripadati i druga prava sukladno čl. 23. st. 2. Zakona o posredovanju u
prometu nekretnina (NN 107/2007, 144/2012, 14/2014).
7.5. Ukoliko nalogodavac tijekom trajanja naloga za posredovanje, ili nakon njegovog otkaza/opoziva,
ne dužem od dvije godine, mimo posrednika zaključi pravni posao s osobom s kojom ga je posrednik
doveo u vezu, ili ga zaključi putem drugog posrednika, a koji ga je u vezu s trećom osobom doveo
nakon posrednika, smatrat će se da je postupio protivno savjesnosti (u smislu čl. 12. Zakona o
obveznim odnosima), te je dužan posredniku u cijelosti namiriti posredničku proviziju.
7.5. Ako za vrijeme trajanja sklopljenog ugovora o posredovanju ili nakon prestanka tog ugovora
nalogodavac sklopi pravni posao koji je posljedica posrednikova djelovanja prije prestanka ugovora o
posredovanju, dužan je posredniku platiti posredničku naknadu u cijelosti.
Smatrat će se da je sklapanje pravnog posla posljedica posrednikova djelovanja ako je posrednik
učinio bilo koju aktivnost s ciljem da se nalogodavcu omogući stupanje u vezu s trećom osobom sa
svrhom pregovaranja za sklapanje pravnog posla, a sve u smislu čl. 3.1.11. ovih Općih uvjeta.
7.6. U slučaju da je Ugovor zaključen na neodređeno ili da nije definiran rok na koji je Ugovor
zaključen u tom će se slučaju primijeniti ova odredba Općih uvjeta (7.6.) te će se smatrati da je
Ugovor zaključen na period od 5 godina od dana zaključenja Ugovora.
8. ODGOVORNOST AGENCIJE LUCERNA NEKRETNINE

8.1. Nalogodavac (odnosno treća osoba) je dužan ishoditi, pribaviti i predati na uvid Agenciji te trećoj
osobi (odnosno nalogodavcu) svu dokumentaciju potrebnu za zaključenje namjeravanog pravnog
posla.
8.2. Agencija Lucerna nekretnine ne odgovara za istinitost i vjerodostojnost dokumentacije koja je
ishođena od strane nalogodavca i/ili treće osobe.

8.3. Agencija će prema svojem najboljem stručnom znanju upozoriti na očite nelogičnosti ili
nedostatke u svezi nekretnine koji se mogu uočiti sa pažnjom prosječnog agenta u posredovanju, ali
ne snosi odgovornost: za eventualne pogrešne, netočne ili nepotpune informacije koje su saopćene
Agenciji od strane nalogodavca i/ili treće osobe kao i za eventualne pravne i/ili faktične nedostatke
na nekretnini koja je predmet pravnog posla uključujući (ali ne ograničavajući se na) nesređeno
zemljišno-knjižno stanje, neusklađenost zemljišno-knjižnog i katastarskog stanja (kao npr. površina u
naravi i tsl.), nelegalnost građevine i dr.
8.4. Agencija ne snosi nikakvu odgovornost u slučaju eventualne pravne nevaljanosti ugovora ili
postojanje kakvih spornih odnosa, izuzev ukoliko je to Agenciji poznato a Agencija na to nije upozorila
nalogodavca. Eventualna nevaljanost (pred)ugovora između nalogodavca i treće osobe ne utječe na
pravo Agencije na naplatu posredničke provizije. Isto tako, u slučaju da nakon zaključenja
(pred)ugovora dođe do spora između nalogodavca i treće osobe ili ukoliko dođe da poništaja,
utvrđenja ništetnosti, pobijanja ili kakve druge situacije vezano za nevaljanost ugovora, to neće imati
utjecaja na Agenciju i njezino pravo da ostvari posredničku naknadu.
9. EKSKLUZIVNI UGOVOR

9.1. Ukoliko je u Ugovoru izričito određeno da se radi o ekskluzivnom (isključivom) ugovoru o
posredovanju, takav će ugovor imati pravni značaj u smislu čl. 16. Zakona o posredovanju u prometu
nekretnina, a što znači da nalogodavac za posredovani posao neće angažirati nijednoga drugog
posrednika te da će, ukoliko nalogodavac mimo posrednika sklopi pravni posao sam ili preko drugog
posrednika, nalogodavac biti dužan Agenciji platiti ugovorenu posredničku naknadu koja će se
obračunati prema očekivanoj cijeni iz Ugovora o posredovanju kao i i moguće dodatne stvarne
troškove.

10. PRAVO AGENCIJE NA NADOKNADU TROŠKOVA

10.1. Agencija će imati pravo da joj se nadoknade svi stvarni troškovi koji su nastali izvršavajući
uslugu posredovanja te obavljajući predradnje koje su prethodile usluzi posredovanja, a osobito:
putni trošak, trošak reprezentacije, troškovi oglašavanja nekretnine, dnevnica, trošak hotelskog
smještaja, trošak prikupljanja dokumentacije, trošak stručne pomoći (odvjetničke, geodetske i dr.),
trošak izrade dokumentacije, trošak telefonskih usluga, eventualni trošak bankarskih usluga i dr.
10.2. Predmetne troškove Agencija će imati pravo potraživati od nalogodavca odmah po njihovom
nastanku, a njihova visina odredit će se prema stvarno nastalim troškovima.
10.3. Ukoliko nalogodavac otkaže nalog ili da odbije pristupiti pregovorima za sklapanje
posredovanog posla s trećom osobom koju je posrednik našao ili odbije s njom zaključiti pravni posao
ili ukoliko Nalogodavac nakon izdanog naloga odustane od prodaje predmetne nekretnine u trenutku
kupoprodaje ili neposredno prije kupoprodaje, dužan je posredniku platiti, pored unaprijed
određenog iznosa ugovorne kazne na ime štete iz Ugovor o posredovanju ili iz ovih Općih uvjeta (čl.
7.4. ) paušalni iznos troškova učinjenih tijekom posredovanja u visini 2/3 ugovorene posredničke
provizije obračunate na temelju očekivane cijene iz Ugovora o proviziji, odnosno ukoliko stvarni
troškovi premašuju taj paušalni iznos troškova u tom će slučaju Agencija imati pravo na puni iznos
troškova.

11. KOMUNIKACIJA

11.1. Komunikacija između Agencija i nalogodavca te Agencije i treće osobe odvijat će se putem
telefona (sms, poruke putem društvenih mreža te aplikacija Whats up, Viber i dr.), e-maila, faksa i
putem regularne pošte.

11.2. Sva komunikacija između Agencija i nalogodavca koja je upućena na način predviđen u
prethodnom stavku smatrat će se pravovaljanom, izuzev ukoliko Ugovor ili ovi Uvjeti predviđaju
poseban način komunikacije u pojedinim slučajevima.
11.2. Isto tako, sva korespondencija koja će se odvijati na relaciji Agencija – treća osoba –
nalogodavac na bilo koji način kako je to određeno u stavku 1. ovog članka smatrat će se
pravovaljanom i vjerodostojnom dokumentaciju u smislu potkrijepe izvršenja usluge dovođenja treće
osobe u vezu s nalogodavcem.
Prilikom izvršenja usluge, Agencija će komunicirati direktno s trećim osobama ali i s predstavnicima
trećih osoba (npr. rodbina, prijatelji, zaposlenici trećih osoba i dr.), a koji će se kontakti smatrati
također pravovaljnim u smislu izvršenja usluge posredovanja, odnosno dovođenja nalogodavca s
trećom osobom u vezu.

12. DOSTUPNOST OPĆIH UVJETA AGENCIJE LUCERNA NEKRETNINE

12.1. Opći uvjeti poslovanja Agencija Lucerna nekretnine dostupni su u službeni prostorijama
Agencije Lucerna nekretnine u sjedištu iste u Varaždinu, Pavlinska 5 gdje su istaknuti na vidljivom i
pristupačnom mjestu sukladno Zakonu.

13. OPĆE ODREDBE I RJEŠAVANJE SPOROVA

13.1. Na odnose između nalogodavca i Agencije proizašle iz ugovora o posredovanju koji nisu uređeni
ovim Općim uvjetima poslovanja niti ugovorom o posredovanju, primjenjuju se odredbe Zakona o
posredovanju u prometu nekretnina i Zakona o obveznim odnosima. Za moguće sporove nadležan je
stvarno nadležan sud u Varaždinu.

14. STUPANJE NA SNAGU

14.1. Ovi Opći uvjeti stupaju na snagu 01.01.2017. g.
14.2. Danom stupanja na snagu ovih Općih uvjeta prestaju vrijediti svi prethodni Opći uvjeti.

U Varaždinu, 01.01.2017. g.

AGENCIJA ZA PROMET NEKRETNINAMA LUCERNA NEKRETNINE

______________________
Vl. Novoselec Lucija